X
  • you-tube
  • instagram
  • Linkedin In
  • web-Facebook
  • whats-app

ED 40L 50L 60L Awtoulag öý awtoulag sowadyjy Mini sowadyjylar 12V / 24V 240V Awtoulag öýi üçin açyk göçme iýmit içgisi doňduryjy

Gysga düşündiriş:

DUAL SÖAGEGI EERI

TIKI awtoulag sowadyjysy iki zona bilen enjamlaşdyrylan, sowadyjy zonanyň kuwwaty doňdurma zolagyndan has uly.

Topokarda iki gapy bar, ony iki gapdalyndan açyp bilersiňiz.

Iki saklanýan ýer ysy azaldyp biler.Göçme sowadyjy doňduryjy, sowadyjyňyzy täze saklamak bilen dürli iýmitleri saklamaga mümkinçilik berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

“SMART BATTERY GORAMAK & HOME / CAR DUAL-USE -TIKI” awtoulag sowadyjy 12v, öýde ýa-da awtoulagda ulanyp boljak 120 / 240V AC we 12 / 24V DC adapterleri bilen enjamlaşdyrylandyr.RV sowadyjy dürli derejelerde üç (pes, orta we ýokary) batareýany goramak funksiýasyny üpjün edýär.Bu dizaýn, awtoulag elektrik üpjünçiliginiň artykmaç ýüklenmeginiň ýa-da gysga utgaşmagynyň öňüni alyp biler, şonuň üçin 12 woltly holodilnik ulananyňyzda awtoulag güýjüniň gutarmagyndan gorkmaň.

PRAKTIKA DIZayn - Iki görnüşli konfigurasiýanyň arasynda birini saýlap bilersiňiz, biri keseligine, beýlekisi dik çybyk.

Romanyň stili hyzmat edilýän kesiş tagtasydyr.Kubok çukurynyň dizaýny bar, şonuň üçin içgiler we suw çüýşelerini ýerleşdirmek amatly.

Bass tekiz tigirleriň dizaýny, syýahatda çyzgyny çekjek bolanyňyzda az ses çykýar.

Bu awtoulag holodilnikini batareýa bilen satyn alyp bilersiňiz, çilim çekmezden ulaglarda awtoulag sowadyjysynyň iş meselesi barada alada galmaýar.

LCD TOUCH PANEL & BLUETOOTH CONNECTION - LCD duýgur paneli awtoulag üçin 12v sowadyjynyň işleýşini gönüden-göni görmäge we temperatura diapazonyny islendik wagt sazlamaga mümkinçilik berýär.Panelde -4 ℉ -68 ℉ (-20 ℃ -20 between) arasynda islendik temperaturany sazlap bilersiňiz.Şeýle hem dürli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin LCD sensor paneli arkaly ECO we Max-i saýlap bilersiňiz!Kuwwatly sowadyjyda ykjam programma bilen Bluetooth re modeimi hem bar, şonuň üçin ony enjamyň daşynda bolmazdan uzakdan dolandyryp bilersiňiz.

I HIGH GOWY TERJIME EDIP BOLANOK12v sowadyjynyň sesi işleýän wagty bary-ýogy 40 desibel bolup, buzly içgilerden çalt we ýuwaş lezzet almaga mümkinçilik berýär.Diňe bu däl, 12v doňduryjymyzda gaty az energiýa sarp edýän ROHS energiýa tygşytlaýyş şahadatnamasy bar.Beýleki adaty sowadyjylar bilen deňeşdirilende, ortaça energiýa sarp edişimiz bary-ýogy 45W.Bu gapjygyňyza peýdaly bolar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň