X
  • you-tube
  • instagram
  • Linkedin In
  • web-Facebook
  • whats-app
page_banner

Biz hakda

KOMPANI PRA PROFILI

Hangkong Tianji (zhejiang) Technology Co., Ltd.

BIZ KIM

Bilelikdäki kärhana HK TIKI, Hytaýyň iň meşhur zawodlaryny birleşdirdi we sagdyn we akylly enjam bilen gurşalan, ýokary derejeli akylly awtoulag önümlerini we dünýä üçin hünär hyzmatlaryny hödürleýän global akylly awtoulag enjamlaryny üpjün etmek platformasyny gurmaga bagyşlanýar. alyjylar.

Näme edýäris

HK TIKI, awtoulag sowadyjy, sowadyjy guty we başgalary öz içine alýan aňtaw enjamlary enjamlaşdyryş meýdançasynda ýöriteleşýär.Müşderilerimize ýokary derejeli akylly öý önümlerini we dünýä müşderileri üçin ökde hyzmatlary bermek arkaly öz işlerinde üstünlik gazanmaga kömek etmek isleýäris.

Zawodymyz

Sowadyjy önümçiligimiz 2005-nji ýylda döredildi.

Zhejiang welaýatynyň Hangzhou şäherinde, Şanhaý portuna ýakyn ýerde ýerleşýär we has ýokary geografiki ýerleşişine eýe.

Jemi meýdany 106 gektar bolan iki sany önümçilik bazasy we doly awtomatlaşdyrylan akylly gurnama liniýalary, awtomatiki sanjym galyplary ussahanalary, iki bölümli önümçilik ussahanalary, ýokary hilli barlag barlaghanalary we ş.m. bilen enjamlaşdyrylan 147,000 inedördül metrlik zawod binasy bar.

Täze senagat bazasynyň işe girizilmegi bilen ýyllyk kuwwatymyz 3 million birlige ýetdi.

Önümlerimiz daşary ýurtlarda 100-den gowrak ýurda eksport edilýär we ABŞ-da, Europeewropada we beýleki ýurtlarda öz wagtynda ammar üpjün edip biljek öz ammarlarymyz bar.

Biz elmydama dünýäniň iň uly sowadyjy öndürijisi bolmaga çalyşýarys.

HYZMATYMYZ

Bizde dürli ýurtlar tarapyndan talap edilýän hil barlagynyň standartlary, ISO kepilnamasy, CE, UL, CB, KA we beýleki şahadatnamalar bar.

Doly enjamymyz 1 ýyllyk hil kepilligini, kompressor bolsa 3 ýyllyk hil kepilligini üpjün edýär.

Adam däl näsazlyk bar bolsa, size mugt garnituralary ibereris ýa-da enjamy siziň üçin çalşarys.

Önümlerimizi satyn alanyňyzdan soň, satuwdan soňky dürli soraglara islän wagtyňyz jogap bermek üçin satuwdan soňky hyzmat topary dörederis.

Has ýokary üstünliklere we uzak möhletli hyzmatdaşlyga ýetmäge kömek etjekdigimize ynanýaryn.