X
  • you-tube
  • instagram
  • Linkedin In
  • web-Facebook
  • whats-app

Awtoulag çalt sowadyjy kubok Elektron sowadyjy kiçi içgi sowadyjy içgi Mug derrew sowadyjy buz haltalary barware USB sowadyjy

Gysga düşündiriş:

GRL-B15 kiçi ýarymgeçiriji sowadyjymyzda çalt sowatmak we ýylatmak üçin birnäçe funksiýa bar.Tomusyň yssy aýlarynda salkyn içgileri we miweleri alyň ýa-da sowuk gyşda bir stakan suwuňyzy we iýmitiňizi gyzdyryň.

Mini ýarymgeçiriji sowadyjymyz kiçijik, 16mmx 12mm, ýer almakdan gorkman, otagda, awtoulagda, aşhanada we beýleki ýerlerde ýerleşdirilip bilner.

USB interfeýsini ulanýarys, ykjam elektrik üpjünçiligini, kompýuter, zarýad beriji we ş.m. islendik wagt, islendik ýerde sowatmak we ýylatmak, köp halatlarda giňden ulanylýan, çalt işlemek, iň gowy tejribe berip bileris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TIKI GRL-B15 ýarymgeçiriji Mini buz gutusy ýarymgeçiriji materiallaryň termoelektrik täsirini ulanýan sowadyjy tehnologiýadyr (hünär ady: Peltier Effekt).

Ondarymgeçiriji sowadyjylarymyz bazardaky beýleki önümlerden ep-esli artykmaçlyga eýe - 1, ýaşyl pes uglerod: sowadyjy ýok, daşky gurşawa zyýan bermeýär.

2, asuda ýer: ýarymgeçiriji sowadyjy, kompressor ýok, 30 desibelden az ses.

3, energiýa tygşytlamak we netijelilik: beýleki sowadyş usullarynyň deň mukdary bilen myhmanhana sowadyjyny deňeşdirmek, 20% -den gowrak energiýa tygşytlamak, uzak ömri.

4, döwür bilen: adaty sowadyjy, ýönekeý gurluş, kiçi göwrümli, kiçi dizaýn düşünjesini bozýar we müşderilere täze tejribe getirmek üçin hakykatdanam täze amaly funksiýalary saklamaga başlaýar.

MN02 kiçi ýarymgeçiriji sowadyjymyzda çalt sowatmak we ýylatmak üçin birnäçe funksiýa bar.Tomusyň yssy aýlarynda salkyn içgileri we miweleri alyň ýa-da sowuk gyşda bir stakan suwuňyzy we iýmitiňizi gyzdyryň.

Mini ýarymgeçiriji sowadyjymyz kiçijik, 16mmx 12mm, ýer almakdan gorkman, otagda, awtoulagda, aşhanada we beýleki ýerlerde ýerleşdirilip bilner.

USB interfeýsini ulanýarys, ykjam elektrik üpjünçiligini, kompýuter, zarýad beriji we ş.m. islendik wagt, islendik ýerde sowatmak we ýylatmak, köp halatlarda giňden ulanylýan, çalt işlemek, iň gowy tejribe berip bileris.

Mini ýarymgeçiriji sowadyjylarymyz birnäçe ýyl bäri bazara çykýar, ýüzlerçe müňden gowrak bölek satýar we bazaryň tendensiýasyna öňdebaryjy köp sanly müşderi tarapyndan gowy garşylandy we birnäçe gezek satyn alyndy.

Önümlerimiz iň ygtybarly we ýokary hilli önümler bilen üpjün etmegiňizi üpjün etmek üçin berk hil synagyndan we bazar synagyndan geçdi, bir ýyllyk mugt kepillik berýäris, eger adam däl zyýan bar bolsa, biz size erkinlik berýäris zarýad bermek.

Gözlegiňize sabyrsyzlyk bilen garaşýarys, size hemişe iň gowy hyzmat we hil bermegi wada berýäris.


https://www.hktiki.com/car-quick-cooling-cup-electronic-refrigeration-mini-beverage-cooling-drink-mug-instant-cooling-ice-bags-barware-usb-refrigerator-product/

https://www.hktiki.com/car-quick-cooling-cup-electronic-refrigeration-mini-beverage-cooling-drink-mug-instant-cooling-ice-bags-barware-usb-refrigerator-product/

https://www.hktiki.com/car-quick-cooling-cup-electronic-refrigeration-mini-beverage-cooling-drink-mug-instant-cooling-ice-bags-barware-usb-refrigerator-product/

https://www.hktiki.com/car-quick-cooling-cup-electronic-refrigeration-mini-beverage-cooling-drink-mug-instant-cooling-ice-bags-barware-usb-refrigerator-product/

https://www.hktiki.com/car-quick-cooling-cup-electronic-refrigeration-mini-beverage-cooling-drink-mug-instant-cooling-ice-bags-barware-usb-refrigerator-product/

https://www.hktiki.com/car-quick-cooling-cup-electronic-refrigeration-mini-beverage-cooling-drink-mug-instant-cooling-ice-bags-barware-usb-refrigerator-product/


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň