X
  • you-tube
  • instagram
  • Linkedin In
  • web-Facebook
  • whats-app
page_banner

habarlar

1. Kuwwatykiçi sowadyjyesasan 100L-den pesdir.Her kim maşgalanyň umumy ilatyna görä degişli kuwwatly kiçi sowadyjy satyn alyp biler.Adatça, adam diňe 60 litr ýokaryk we aşak silkelemeli.Iki adama takmynan 100 litr kuwwatly sowadyjy ulanmak maslahat berilse.Maşgalada üçden köp adam bar bolsa, ulanmakkiçi sowadyjymaşgalanyň zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilmez.

2. Häzirki döwürde bazardaky kiçi sowadyjy esasan bir gapy görnüşidir.Içerki bölüm üçin adatça iki saýlaw bar: "doly doňdurma" we "doňdurma we sowadyjynyň goşa temperatura zolagy".Her kim hakyky zerurlyklaryna görä satyn alyp biler.Mini sowadyjynyň kuwwaty gündelik ulanylyş zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler we sowadyjynyň kuwwaty birneme az bolar we diňe ownuk iýmitleri sowatmak üçin ulanylýar.

3. Mini sowadyjy esasan awtoulagyň içine girýär, onuň esasy ýörelgesi adaty sowadyjydan tapawutlanýar.Iki görnüşi bar, has giňden ýaýran görnüşi, sowadyjyny sowatmak üçin birleşdiriji sim ulanyp, sowadyjyny çilim çyrasyna birikdirmekdir.

Nädip?kiçi holodilnik

1-nji görnüş: bu kiçi holodilnik içerde, açyk howada, ýolda ýa-da ofisde kiçijik gyzgyn we sowuk guty hökmünde ulanylyp bilner.Esasy ýörelge adaty sowadyjydan tapawutlanýar.Adatça iki görnüşli kiçi sowadyjy bar.

Anotherene bir usul: sowadyjyda sowadyjy ýa-da ýylylygy saklaýan energiýa saklaýyş gutularynyň bir toparyna görä, energiýa saklaýyş gutulary topary öý sowadyjysyna 10 sagat goýulýar, soňra bolsa energiýa saklaýyş gutulary sowatmak üçin ortada goýulýar.20 sagatlap temperaturany 15 below-dan aşakda saklaň.Bu energiýa saklaýyş gutusyny mikrotolkun peçine 120 sekunt goýuň, soňra bolsa goýuňawtoulag sowadyjy, ýylylygy tygşytlamak roluny oýnap biler.

Mini sowadyjynyň esasy artykmaçlyklary ýokary sowadyjy netijelilik, gowy sowadyjy täsir, az ys, pes ses, kiçi göwrüm, götermek aňsat, arzan baha we ş.m.

Emma kiçi sowadyjy ýeterlik däl we kiçi.Ikinji görnüşkiçi holodilnikalty sany Coca Cola.

Mini sowadyjylar uly we orta sowadyjylar ýaly uly däl.Olar pes ses, uzak hyzmat ömri, kiçi göwrüm, ýeňil agram we götermek aňsat.Içerde we daşarda.Sarp edijileriň isleglerini kem-kemden üýtgetdi.Şeýle hem öndürijiler kiçi sowadyjylaryň daşky görnüşinde köp garaşsyz täzeliklere eýe.Şu günki kiçi sowadyjylarda futbol we bankalar ýaly dürli görnüşler bar.Daş görnüşi owadan we çeper.Käbirleri birleşdiriji simler we awtoulag çilimini ýeňilleşdirmek üçin enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr, ingredientleri täze we salkyn saklamak üçin islegine görä goýup we sowadyp bolýar.


Poçta wagty: 08-2021-nji sentýabr