X
  • you-tube
  • instagram
  • Linkedin In
  • web-Facebook
  • whats-app

TIKI EA35L 45L 55L CE we ISO LCD ekrany kemsiz gözellik mini holodilnik göçme holodilnik doňduryjy sowuk içgi

Gysga düşündiriş:

Awtoulag sowadyjy EA seriýasy iň köp satylýar, we onuň funksiýasyny we nirede ulanmalydygyny tanyşdyraýyn.

DUAL STORAGE AREA & POWERFUL CAPACITY - TIKI awtoulag sowadyjy, 27L sowadyjy zona we 23L doňduryjy zona bölünen iki zona bilen enjamlaşdyrylandyr.Iki saklanýan ýer ysy azaldyp biler.Göçme sowadyjy doňduryjy, sowadyjyňyzy täze saklamak bilen dürli iýmitleri saklamaga mümkinçilik berýär.Bu kuwwatly RV holodilnik (726 * 390 * 513mm) 77 çüýşe 330ml kola, ýa-da 43 çüýşe 550ml suw ýa-da 54 çüýşe 380ml gyzyl çakyr saklap bilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

SMART BATERIYA GORAMAK WE Öý / Maşyn DUAL-ULANMAK - TIKIawtoulag holodilnik12v öýde ýa-da awtoulagda ulanyp boljak 120 / 240V AC we 12 / 24V DC adapterleri bilen enjamlaşdyrylandyr.RV sowadyjy dürli derejelerde üç (pes, orta we ýokary) batareýany goramak funksiýasyny üpjün edýär.Bu dizaýn, awtoulag elektrik üpjünçiliginiň artykmaç ýüklenmeginiň ýa-da gysga utgaşmagynyň öňüni alyp biler, şonuň üçin 12 woltly holodilnik ulananyňyzda awtoulag güýjüniň gutarmagyndan gorkmaň.

WHEELS & HANDLE DIZAYN - Göçme holodilnikiň tigir we tutawaç dizaýny gaty ýakymly!Umumy daşarky tekiz çyzyklar we köp funksiýaly süýşmeýän esas bilen enjamlaşdyrylanlygy sebäpli, gapdal süýşme ep-esli azalýar.Awtoulagyňyz 30 dereje ýapgyt burçda dyrmaşanda, 12 woltlyk sowadyjy henizem durnukly işläp biler.Adamlaşdyrylan tutawaç dizaýny, bedeniň egilmek derejesini peseltmek we oňurgaly oňurgany goramak bilen kempir sowadyjylaryny herekete getirmek üçin amatlydyr.

LCD TOUCH PANEL & BLUETOOTH CONNECTION - LCD duýgur paneli awtoulag üçin 12v sowadyjynyň işleýşini gönüden-göni görmäge we temperatura diapazonyny islendik wagt sazlamaga mümkinçilik berýär.Panelde -4 ℉ -68 ℉ (-20 ℃ -20 between) arasynda islendik temperaturany sazlap bilersiňiz.Şeýle hem dürli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin LCD sensor paneli arkaly ECO we Max-i saýlap bilersiňiz!Kuwwatly sowadyjyda ykjam programma bilen Bluetooth re modeimi hem bar, şonuň üçin ony enjamyň daşynda bolmazdan uzakdan dolandyryp bilersiňiz.
I HIGH GOWY TERJIME EDIP BOLANOK12v sowadyjynyň sesi işleýän wagty bary-ýogy 40 desibel bolup, buzly içgilerden çalt we ýuwaş lezzet almaga mümkinçilik berýär.Diňe bu däl, 12v doňduryjymyzda gaty az energiýa sarp edýän ROHS energiýa tygşytlaýyş şahadatnamasy bar.Beýleki adaty sowadyjylar bilen deňeşdirilende, ortaça energiýa sarp edişimiz bary-ýogy 45W.Bu gapjygyňyza peýdaly bolar.

Wideo

Önümiň jikme-jiklikleri Surat

12 (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň