X
  • you-tube
  • instagram
  • Linkedin In
  • web-Facebook
  • whats-app

TIKI oem kosmetiki makiýa small kiçi göwrümli 13L sowadyjy kiçi holodilnik göçme doňduryjy

Gysga düşündiriş:

TIKI GRL-B12 icarymgeçiriji gözellik makiýaup sowadyjy, şäherdäki ak ýakaly işçiler üçin niýetlenen göçme kosmetiki ammar sowadyjydyr.

Gözellik sowadyjymyzyň owadan atmosferasy, reňkli reňkleri, ajaýyp içki gurluşy, dürli aralyklary dizaýn eden dürli kosmetika üçin şäher ak reňkli işçileriň isleglerini doly kanagatlandyrýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TIKI GRL-B12 icarymgeçiriji gözellik makiýaup sowadyjy, şäherdäki ak ýakaly işçiler üçin niýetlenen göçme kosmetiki ammar sowadyjydyr.

Gözellik sowadyjymyzyň owadan atmosferasy, reňkli reňkleri, ajaýyp içerki gurluşy, dürli aralyklary dizaýn eden dürli kosmetika üçin şäher ak reňkli işçileriň isleglerini doly kanagatlandyrýar.

Biziň artykmaçlyklarymyz -

1, ýaşyl pes uglerod: sowadyjy ýok, daşky gurşawa zyýan bermäň.

2, asuda ýer: ýarymgeçiriji sowadyjy, kompressor ýok, 30 desibelden az ses.

3, energiýa tygşytlamak we netijelilik: beýleki sowadyş usullarynyň deň mukdary bilen myhmanhana sowadyjyny deňeşdirmek, 20% -den gowrak energiýa tygşytlamak, uzak ömri.

4, döwür bilen: adaty sowadyjy, ýönekeý gurluş, kiçi göwrümli, kiçi dizaýn düşünjesini bozýar we müşderilere täze tejribe getirmek üçin hakykatdanam täze amaly funksiýalary saklamaga başlaýar.

MN04 kiçi ýarymgeçiriji sowadyjymyzda çalt sowatmak we ýylatmak, hem-de dowamly temperatura üçin birnäçe funksiýa bar.Kosmetika önümleriňiz üçin iň oňat gurşawy üpjün edýär, şeýle hem yssy tomusda salkyn içgileri we miweleri, gyşyň sowuk aýlarynda içgileri we iýmitleri gyzdyrýar.

12V / 24V naprýa .eniýesini ulanýarys, ykjam elektrik üpjünçiligini, awtoulag, zarýad beriji we ş.m. islendik wagt, islendik ýerde sowadyş we ýyladyş, köp halatlarda giňden ulanylýan, çalt işlemek size iň gowy tejribe berýär.

Mini ýarymgeçiriji sowadyjylarymyz birnäçe ýyl bäri bazara çykýar, ýüzlerçe müňden gowrak bölek satýar we bazaryň tendensiýasyna öňdebaryjy köp sanly müşderi tarapyndan gowy garşylandy we birnäçe gezek satyn alyndy.

Önümlerimiz iň ygtybarly we ýokary hilli önümler bilen üpjün etmegiňizi üpjün etmek üçin berk hil synagyndan we bazar synagyndan geçdi, bir ýyllyk mugt kepillik berýäris, eger adam däl zyýan bar bolsa, biz size erkinlik berýäris zarýad bermek.

Gözlegiňize sabyrsyzlyk bilen garaşýarys, size hemişe iň gowy hyzmat we hil bermegi wada berýäris.

 


https://www.hktiki.com/tiki-oem-cosmetic-makeup-small-size-13l-refrigerator-mini-fridge-dropship-portable-freezer-product/

https://www.hktiki.com/tiki-oem-cosmetic-makeup-small-size-13l-refrigerator-mini-fridge-dropship-portable-freezer-product/

https://www.hktiki.com/tiki-oem-cosmetic-makeup-small-size-13l-refrigerator-mini-fridge-dropship-portable-freezer-product/

https://www.hktiki.com/tiki-oem-cosmetic-makeup-small-size-13l-refrigerator-mini-fridge-dropship-portable-freezer-product/


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň