X
  • you-tube
  • instagram
  • Linkedin In
  • web-Facebook
  • whats-app

TIKI DC 30L 45L 55L göçme myhmanhana mini kemping sowadyjy 12 wolt disk sowadyjy kompressor satylýar

Gysga düşündiriş:

TIKI awtoulag sowadyjysy, ysy azaldyp bilýän üç zolakly enjam bilen üpjün edilendir.

Göçme sowadyjy doňduryjy, sowadyjyňyzy täze saklamak bilen dürli iýmitleri saklamaga mümkinçilik berýär.

Bu kuwwatly RV holodilnik (616 * 380 * 450mm) 70 çüýşe 330ml kola, ýa-da zerurlyklaryňyza doly laýyk gelýän 40 çüýşe 550ml suw ýa-da 50 çüýşe 380ml gyzyl çakyr saklap bilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model DC-35 DC-45 DC-55 DC-35W DC-45W DC-55W
RMB / 100-den gowrak toplum 630 680 730 660 710 760
Uanuan / 50-100 680 730 780 700 750 800
Uanuan / Bölek satuw bahasy 899 999 1099 1099 1199 1299
Ses 35 litr 45 litr 55 litr 35 litr 45 litr 55 litr
Dolandyryş tertibi Elektron Elektron Elektron Elektron Elektron Elektron
Temperatura ℃: 20 ~ -20 ℃ 20 ~ -20 ℃ 20 ~ -20 ℃ 20 ~ -20 ℃ 20 ~ -20 ℃ 20 ~ -20 ℃
Sowadyjy R134a 35g R134a 42g R134a 52g R134a 35g R134a 42g R134a 52g
Köpükleýji serişde siklopentan siklopentan siklopentan siklopentan siklopentan siklopentan
Naprýa .eniýe 12V / 24V , 220 ~ 240V 12V / 24V , 220 ~ 240V 12V / 24V , 220 ~ 240V 12V / 24V , 220 ~ 240V 12V / 24V , 220 ~ 240V 12V / 24V , 220 ~ 240V
Kuwwaty: 55W 55W 60W 55W 55W 60W
Kuwwat sarp edilişi: Günde 0.7 KWt Günde 0.7 KWt Günde 0.78 KWt Günde 0.7 KWt Günde 0.7 KWt Günde 0.78 KWt
Önümiň ululygy 616 * 380 * 330mm 616 * 380 * 390mm 616 * 380 * 450mm 616 * 380 * 330mm 616 * 380 * 390mm 616 * 380 * 450mm
Arassa agramy: 13Kg 14Kg 15Kg 14Kg 15Kg 16Kg

DC seriýasy bazardaky iň meşhur modeller, size olaryň güýjüni görkezmäge rugsat ediň.
ÜÇÜNJI SÖAGEGI EERI WE GÜOWÇ KÖPGÜNLIK - TIKI awtoulag sowadyjysy, ysy azaldyp bilýän üç zolakly enjam bilen üpjün edilendir.

Göçme sowadyjy doňduryjy, sowadyjyňyzy täze saklamak bilen dürli iýmitleri saklamaga mümkinçilik berýär.

Bu kuwwatly RV holodilnik (616 * 380 * 450mm) 70 çüýşe 330ml kola, ýa-da zerurlyklaryňyza doly laýyk gelýän 40 çüýşe 550ml suw ýa-da 50 çüýşe 380ml gyzyl çakyr saklap bilýär.
“SMART BATTERY GORAMAK & HOME / CAR DUAL-USE” - TIKI awtoulag sowadyjy 12v, öýde ýa-da awtoulagda ulanyp boljak 120 / 240V AC we 12 / 24V DC adapterleri bilen enjamlaşdyrylandyr.

RV sowadyjy dürli derejelerde üç (pes, orta we ýokary) batareýany goramak funksiýasyny üpjün edýär.

Bu dizaýn, awtoulag elektrik üpjünçiliginiň artykmaç ýüklenmeginiň ýa-da gysga utgaşmagynyň öňüni alyp biler, şonuň üçin 12 woltly holodilnik ulananyňyzda awtoulag güýjüniň gutarmagyndan gorkmaň.
WHEELS & HANDLE DIZAYN - Göçme holodilnikiň tigir we tutawaç dizaýny gaty ýakymly!Umumy daşarky tekiz çyzyklar we köp funksiýaly süýşmeýän esas bilen enjamlaşdyrylanlygy sebäpli, gapdal süýşme ep-esli azalýar.Awtoulagyňyz 30 dereje ýapgyt burçda dyrmaşanda, 12 woltlyk sowadyjy henizem durnukly işläp biler.Adamlaşdyrylan tutawaç dizaýny, bedeniň egilmek derejesini peseltmek we oňurgaly oňurgany goramak bilen kempir sowadyjylaryny herekete getirmek üçin amatlydyr.
LCD TOUCH PANEL - LCD duýgur paneli awtoulag üçin 12v sowadyjynyň işleýşini gönüden-göni görmäge we temperatura diapazonyny islendik wagt sazlamaga mümkinçilik berýär.Panelde -4 ℉ -68 ℉ (-20 ℃ -20 between) arasynda islendik temperaturany sazlap bilersiňiz.Şeýle hem dürli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin LCD sensor paneli arkaly ECO we Max-i saýlap bilersiňiz!

 

I HIGH GOWY TERJIME EDIP BOLANOK12v sowadyjynyň sesi işleýän wagty bary-ýogy 40 desibel bolup, buzly içgilerden çalt we ýuwaş lezzet almaga mümkinçilik berýär.Diňe bu däl, 12v doňduryjymyzda gaty az energiýa sarp edýän ROHS energiýa tygşytlaýyş şahadatnamasy bar.

Güýçli önümçilik - Sowadyjy önümçilik zawodymyz 2005-nji ýylda döredildi.

Zhejiang welaýatynyň Hangzhou şäherinde, Şanhaý portuna ýakyn ýerde ýerleşýär we has ýokary geografiki ýerleşişine eýe.

Jemi meýdany 106 gektar bolan iki sany önümçilik bazasy we doly awtomatlaşdyrylan akylly gurnama liniýalary, awtomatiki sanjym galyplary ussahanalary, iki bölümli önümçilik ussahanalary, ýokary hilli barlag barlaghanalary we ş.m. bilen enjamlaşdyrylan 147,000 inedördül metrlik zawod binasy bar.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň